Tuyển Dụng

TUYỂN DỤNG

Năng lực

Kỳ vọng mỗi nhân viên, đánh giá cao sự học hỏi và đổi mới, bồi dưỡng tài năng, khen ngợi khả năng và tính toàn vẹn.

Kỳ vọng  mỗi nhân viên

Nhân viên là tài sản có giá trị nhất; Bình Tây hoàn toàn tôn trọng nhân cách và nhu cầu của nhân viên.

Bình Tây phấn đấu để tạo ra một môi trường làm việc hài hòa và lành mạnh, để mỗi nhân viên hạnh phúc, cuộc sống lành mạnh.

Bình Tây  chân thành quan tâm đến sự phát triển của mỗi nhân viên, những nỗ lực để phát triển tiềm năng của mỗi nhân viên để giúp nhân viên phát triển.

Học tập và đổi mới 

Đổi mới là sự tồn tại và phát triển của thương mại vàng cuối cùng từ. Nhân viên Bình Tây, dù ở vị trí nào, phải có ý thức đổi mới, tinh thần đổi mới và sáng kiến ​​sáng tạo.

Học liên tục là nguồn đổi mới và phát triển. Bình Tây cam kết xây dựng một tổ chức học tập, khuyến khích, tạo điều kiện và hỗ trợ nhân viên thông qua bất kỳ cách thức và phương tiện hợp lý để học.

Nuôi dưỡng tài năng

Đào tạo và nuôi dưỡng nhân viên tiềm năng là trách nhiệm của Bình Tây. Bình Tây nỗ lực tạo ra cơ hội cho sự phát triển của tài năng và môi trường, nhân viên và doanh nghiệp để đạt được sự phát triển chung.

Chứng thực khả năng và tính toàn vẹn

"Năng lực và tính toàn vẹn về chính trị, tài đức-đạo đức" là tiêu chuẩn vàng.

Bình Tây  thiết lập và liên tục cải tiến hệ thống đánh giá nhân viên khoa học và cơ chế khuyến khích, sự trở lại công bằng cho mỗi nhân viên cho các khoản đóng góp kinh doanh và xã hội.