Tính bền vững trong bột sơn

Chúng tôi đang làm gì để trở thành một công ty có trách nhiệm hơn?

Chúng tôi cam kết giảm tác động của chúng tôi lên hành tinh và cung cấp các sản phẩm và giải pháp bền vững hơn cho khách hàng của chúng tôi. Nhưng chúng ta chỉ có thể làm điều này nếu sự bền vững là trọng tâm của mọi thứ chúng ta làm. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã tích hợp tính bền vững vào mọi lĩnh vực kinh doanh của mình - vì lợi ích của khách hàng, cổ đông, nhân viên và thế giới chung quanh chúng ta.

Đó là một quá trình liên tục. Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với tất cả các bên liên quan của chúng tôi hướng tới một tương lai bền vững. Chúng tôi liên tục tìm nguồn nguyên liệu thô và nguồn năng lượng bền vững hơn từ các nhà cung cấp của chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi đang tập trung các nỗ lực R & D đáng kể vào việc giảm các yêu cầu về năng lượng trong tương lai ở mọi giai đoạn của quá trình. Chúng tôi cũng nhận ra rằng khách hàng của chúng tôi có các mục tiêu bền vững và chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với họ để cung cấp một giải pháp thay thế bền vững để đáp ứng các mục tiêu này.