CÁCH TÍNH ĐỘ PHỦ SƠN BÌNH TÂY

Bảng dưới đây sẽ chỉ ra độ phủ của sơn bột tĩnh điện (m2/kg) dựa trên Tỷ trọng và chiều dày màng sơn

    Chiều dày màng sơn (mm)
    40 45 50 55 60 65 70 75 80
Loại màu Tỷ trọng                  
Màu trong suốt 1,20 21 19 17 15 14 13 12 11 10
1,25 20 18 16 15 13 12 11 11 10
Màu đen 1,30 19 17 15 14 13 12 11 10 10
1,40 18 16 14 13 12 11 10 10 9
1,45 17 15 14 13 11 11 10 9 9
Màu thông thường 1,50 17 15 13 12 11 10 10 9 8
1,55 16 14 13 12 11 10 9 9 8
1,60 16 14 12 11 10 10 9 8 8
1,65 15 13 12 11 10 9 9 8 8
Bột mật độ cao 1,70 15 13 12 11 10 9 8 8 7
1,75 14 13 11 10 10 9 8 8 7
 

Dịch Vụ khác